یاد داشت های نهال

خدایا! همان یک قطره باران برای شکر گذاری کافی بود.........نمی دانم در برابر این همه باران چگونه شکر گذاری کنم