یاد داشت های نهال

خدایا! همان یک قطره باران برای شکر گذاری کافی بود.........نمی دانم در برابر این همه باران چگونه شکر گذاری کنم

تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
دی 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 88
1 پست
تیر 88
3 پست
آذر 87
1 پست